Լճաշեն համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001651072523000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001651072455000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90016510717015000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90016510707030000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90016510726050000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 900165107328100000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 26 քմ -ից մինչև 50քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001651072863300Եռամսյակային  Ընտրել
1351Դ -աղբահանություն 90016500072150Ամսական  Ընտրել
1351Ե -Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար 9001650007054000Ամսական  Ընտրել
1351Զ -Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական կրթություն 9001650007132000Ամսական  Ընտրել
1137Գ -ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001651072781500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 100 քմ -ից մինչև 200քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001651072866300Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ -ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 26-ից 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001651072783300Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է -ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 50-ից 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001651072784200Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը -ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 100-ից 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001651072786300Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 26 քմ -ից մինչև 50քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001651072863300Եռամսյակային  Ընտրել
1137ժ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 50 քմ -ից մինչև 100քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001651072864200Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001651072861500Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ